Prezentare

  • Durata studiilor: 3 ani
  • Forma de învăţământ: zi

Programul de studiu al specializării Economia comerţului, turismului şi serviciilor are ca scop principal formarea unor specialişti economişti în comerţ, turism, servicii financiare şi bancare, servicii publice şi altele.

Planul de învăţământ al specializării este conceput astfel încât să asigure formarea şi specializarea studenţilor într-un astfel de domeniu foarte dinamic, care presupune competenţă profesională de specialitate şi de cunoaştere a limbilor de circulaţie internaţională.

Planul de învăţământ al specializării este elaborat în conformitate cu Standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS şi este compatibil cu structurile învăţământului universitar din România şi din străinătate.

Îmbunătăţirea curriculei şi adaptarea rapidă a conţinutului programelor disciplinelor de studiu a fost şi rămâne un obiectiv permanent al catedrei.

Unele discipline, în special cu caracter aplicativ, sunt predate în limba română.

Pe parcursul anilor universitari, studenţii îşi perfecţionează cunoştinţele limbilor de circulaţie internaţională prin studiul limbilor: engleză, franceză şi germană. În studiul acestor limbi moderne se pune accent pe însuşirea limbajului economic.

Prin planul de învăţământ se acordă atenţie corespunzătoare activităţii practicii de specialitate. Practica de specialitate se desfăşoară pe baza convenţiilor încheiate cu societăţile comerciale de profil.

Catedra de Ştiinţe Economice a atras specialişti ai practicii economice pentru predarea unor discipline opţionale. Astfel, se realizează o strânsă legătură cu practica economică.

Catedra de Ştiinţe Economice desfăşoară şi o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt valorificate în activitatea didactică (manuale, lucrări practice etc.) şi în cărţi, monografii, teze de doctorat, studii publicate în revistele de specialitate, simpozioane şi altele.

De asemenea, şi studenţii sunt atraşi şi stimulaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică a catedrei. Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt cuprinse şi în elaborarea proiectelor de licenţă.

Studenţii sunt stimulaţi în procesul de învăţământ şi de cercetare prin acordarea burselor de merit şi prin burse oferite de unele societăţi comerciale.

Competenţa profesională a absolvenţilor este atestată prin rezultatele foarte bune şi bune obţinute la examenele de licenţă şi prin angajarea în posturi de specialitate.